iranphe.irبررسی تحليلي وضيعت فني مهندسي اماكن ورزشي سرپوشيده استان آذربايجانشرقي

میانگین امتیار کاربران: / 6
ضعیفعالی 

مقدمه

 

با پیشرفت تکنولوژی و گرایش روزافزون مردم جهان نسبت به زندگی شهری وفقر حرکتی موجود در اثر زندگی ماشینی، مراکز ورزشی از جمله اماکن ورزشی خصوصی و دولتی در صدد بر آمدند، خلا موجود را با تمرینات و فعالیت های ورزشی پر کنند(1)، لذا امروزه شاهد توسعه شدید اماکن ورزشی می باشیم و طبیعتا در این راستا هزینه های گزافی جهت احداث چنین اماکنی صرف می شوند،اما آیا واقعا همه اماکن ورزشی بر اساس اصول صحیح، احداث می شوندو با مشکل یا مشکلاتی در زمان بهره برداری مواجه نمی شوند؟ قطعا پاسخ این سوال منفی است چرا که ما همیشه شاهد وجود نواقص و ضعف هایی در ساختمان های ورزشی و تسهیلات ورزشی آنها حتی در مراکز دولتی بوده ایم(2) بطوریکه می توان گفت این سال ها سال های فاجعه می باشند، کیفیت و کمیت فضا های ورزشی که می سازیم، منعکس کننده دانش و تعهد ما نسبت به نسل آینده است. هر گونه اشتباه و سهل انگاری در ساختن اماکن ورزشی و یا در استفاده بی رویه از تجهیزات اصلی ورزشی و یا عدم رعایت اصل  نگهداری از تجهیزات موجود، به اتلاف وقت، صرف هزینه های گزاف و از همه مهمتر تاثیر منفی بر روی کیفیت برنامه های تفریحات سالم در آینده، منجر خواهد شد(2). از نکات مهم در رابطه با برنامه ریزی ساختمانی، تدارک لازم برای اجرای موثر وظیفه نگهداری روزانه از ساختمان و یا اماکن موجود می باشد که باید در برنامه ریزی و تنظیم بودجه برای نگهداری صحیح از فضاها و ساختمان های خدماتی زیر نظر مهندسین نگهداری و حفظ اماکن و تجهیزات، قسمت مجزایی پیش بینی گردد،بنابر این احداث چنین اماکن نیازمند وجود واحد بسیار حساس برنامه ریزی و گروه مهندسین مجرب و آگاه و متخصصین تربیت بدنی که کاملا به نیازهای موجود در فضاهای ورزشی سرپوشیده آگاهی دارند، می باشد(8)، از طرفی در برنامه ریزی برای فضاهای مورد نیاز برای اماکن ورزشی، باید توجه به وسعت فضای مورد احتیاج، در اولویت قرار گیرد و ضمنا این فضاها یا اماکن نه تنها مناسب با نیازهای امروز جامعه، بلکه تا حدودی نیز متناسب با پیشرفت جامعه و ایجاد نیازهای جدید برای تعداد بیشتر در آینده باشد، و نباید طوری عمل نمائیم که در زمان های مختلف برای انطباق با نیازهای آن زمان، مرتبا اماکن و یا بخش هایی از انها را خراب کرده و دوباره بسازیم(6)، بنابراین داشتن دید تخصصی از جهت نقشه کشی و طراحی اولیه باید بر پایه نیاز های ویژه تربیت بدنی و استفاده کنندگان از چنین اماکن، ضروری به نظر می رسد(3). لذا محققین با هدف ارائه چك ليست علمي در خصوص معرفي و ضعيت فني مهندسي احداث اماكن ورزشي در كشور، به بررسي تحليلي وضيعت فني مهندسي اماكن ورزشي سرپوشيده استان آذربايجانشرقي پرداخته و عوامل فني مهندسي مورد مطالعه در ساخت و نگهداری اماكن ورزشي سرپوشيده را مورد بررسی قرار داده اند. قیامی راد و محرم زاده(1385)در تحقیقی به بررسی وضعیت فنی مهندسی اماکن ورزشی شهرستان ارومیه پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بیش از 98درصد از اماکن ورزشی این شهرستان غیر استاندادرد بوده و با استانداردهای فنی مهندسی لازم برای احداث و نگهداری اماکن ورزشی مغایر می باشند(1). زانگ [2](2004) بر اساس نتایج تخقیقی با عنوان استاندارد های نگهداری اماکن ورزشی سر پوشیده ورزشی؛  چک لیست  نگهداری اماکن ورزشی سرپوشیده را ارائه نمود(7).

روش شناسی تحقیق

جامعه و نمونه تحقیق

تحقيق حاضر از نوع پيمايشي بوده و براي جمع آوري اطلاعات از روش ميداني استفاده گرديده است. جامعه آماري تحقيق را كليه اماكن ورزشي سرپوشيده استان تشكيل مي دهند. با توجه به مشاركت بخش خصوصي در مديريت بعضي از اماكن ورزشي و محدوديت های موجود در خصوص همكاري اين بخش ها، پس از هماهنگي با اداره كل تربيت بدني استان آذربايجانشرقي، كليه اماكن ورزشي سرپوشيده تحت نظارت استان که در حدود 35 سالن سر پوشیده ورزشی بود، به عنوان نمونه هاي آماري تحقيق انتخاب گرديدند( N = n).

روش اجراي تحقيق

به دلیل عدم وجود ابزار استانداردی که با اهداف تحقیق سازگار باشد،  برای انجام آن از پرسشنامه استفاده گردید بدین ترتیب که پس از مطالعه منابع موجود، استانداردهاي لازم در خصوص احداث، نگهداري و تطابق نيازهاي موجود با  نيازهاي آينده در فرايند احداث اماكن ورزشي مورد شناسایی قرار گرفته و پرسشنامه  محقق ساخته اي بر  مقیاس پنج گزینه ای لیکرت به همره یک سئوال باز در آخر آن و مطابق با استانداردهای موجود طراحي گردید.پرسشنامه طراحی شده از نظر روایی مورد تایید اساتید مجرب دانشگاهی قرار گرفت و ضریب پایایی ان نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته(89/0) و جهت بررسي وضعيت فني مهندسي موجود نمونه هاي تحقيق، مورد استفاده قرار گرفت.

تجزيه و تحليل داده ها

پس از جمع آوري اطلاعات، داده ها استخراج، و از طريق نرم افزار آماری SPSS، ابتدا از دیدگاه توصیفی مد نظر قرار گرفتند سپس بمنظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون آماری مقایسه میانگین ها (t– student ) استفاده گردید.

یافته های تحقیق

1- بين وضعيت فني مهندسي موجود اماكن ورزشي سر پوشيده استان درخصوص فرايند احداث، با استانداردهاي موجود در اين زمينه تفاوت معني داردی وجود دارد.جهت بررسی اینکه آیا تفاوت مشاهده شده تفاوتی معنی دار است یا خیر، از آزمون-student t استفاده کرده و به نتایج زیر نائل آمدیم، بطوریکه ملاحظه می گردد مقدار t محاسبه شده برابر 108/1-  است. از آنجائیکه با درجه آزادی 48 و سطح معنی داری دوسویه 05/0 مقدار t محاسبه شده از مقدار t بحرانی جدول بزرگتر است، بنابراین وجود تفاوت معنی دار بین میانگین های دو متغیر قابل پذیرش می باشد(جدول1). در نتیجه وضعيت فني مهندسي موجود اماكن ورزشي سر پوشيده استان با استانداردهاي موجود در درزمینه فرايند احداث،متفاوت می باشد و این اماکن از استاندارد های لازم در خصوص احداث بر خوردار نمی باشند.

جدول1-آزمونt بین وضعیت موجود و مطلوب در خصوص احداث

عوامل موثر در احداث اماکن ورزشی

تست leven جهت بررسی برابری واریانسها

آزمون t-test جهت بررسی برابری میانگینها

F

سطح معنی داری

T

درجه آزادی

سطح معنی داری (دوسویه )

تفاوت میانگینها

تفاوت خطای انحراف معیار

فرض برابری واریانسها

فرض نابرابری واریانسها

093/0

762/0

108/1-

48

273/0

24/0-

21664/0-

108/1-

998/47

273/0

24/0-

21664/0-

بين وضعيت فني مهندسي موجود اماكن ورزشي سر پوشيده استان درخصوص فرايند نگهداری، با استانداردهاي موجود در اين زمينه تفاوت معني داردی وجود دارد بمنظور بررسی معنی دار بودن تفاوتهای مشاهده شده آزمون t را بشرح زیر انجام دادیم: بطوریکه مشاهده می کنید مقدارt محاسبه شده در سطح 05/0 خطا ازt بحرانی جدول بزرگتر است بنابراین تفاوتهای مشاهده شده در مورد وضع موجود و مطلوب اماکن ورزشی در خصوص فرایند نگهداری اماکن ورزشی کاملاً معنی دار می باشند پس بنابراین وضع موجود اماکن ورزشی استان اذربایجانشرقی با استاندارد های موجود در این زمینه متفاوت بوده و این اماکن از استاندارد های لازم در خصوص نگهداری بر خوردار نمی باشند(جدول2).

جدول2-آزمونt بین وضعیت موجود و مطلوب در خصوص نگهداری

عوامل موثر در نگهداری اماکن ورزشی

تست leven جهت بررسی برابری واریانسها

آزمون t-test جهت بررسی برابری میانگینها

F

سطح معنی داری

T

درجه آزادی

سطح معنی داری (دوسویه )

تفاوت میانگینها

تفاوت خطای انحراف معیار

فرض برابری واریانسها

فرض نابرابری واریانسها

667/0

418/0

057/3-

48

004/0

60/0-

19630/0-

057/3-

178/44

004/0

60/0-

19630/0-

3- بين وضعيت فني مهندسي موجود اماكن ورزشي سر پوشيده استان درخصوص فرايند تطابق نیازهای موجود و نیازهای نسل آینده، با استانداردهاي موجود در اين زمينه تفاوت معني داری وجود دارد.بمنظور بررسی اینکه آیا تفاوتهای مشاهده شده معنی دار هستند یا خیر، از آزمون-student t استفاده کرده و نتایج زیررا بدست آوردیم:همچنانکه ملاحظه می گردد مقدار t محاسبه شده برابر 538/2-  است. از آنجائیکه با درجه آزادی 48 و سطح معنی داری دوسویه 05/0 مقدار t محاسبه شده از مقدار t بحرانی جدول بیشتر است وجود تفاوت معنی دار بین میانگین های نیازهای حال و آینده پذیرفته می شود(جدول3). در نتیجه وضعيت فني مهندسي موجود اماكن ورزشي سر پوشيده استان با استانداردهاي موجود در زمینه فرايند تطابق نیازهای حال و آینده،متفاوت می باشد و این اماکن از استاندارد های لازم در خصوص فرایند تطابق نیازهای حال و آینده بر خوردار نمی باشند.

بحث و نتيجه گيري

نتایج تحقیق حاضر نشان داد بين وضعيت فني مهندسي موجود اماكن ورزشي سر پوشيده استان درخصوص فرايند احداث،نگهداری و تطابق نیازهای موجود با نیازهای نسل آینده، با استانداردهاي موجود در اين زمينه تفاوت معني داردی وجود دارد. با توجه به پاسخ های داده شده به سئوال باز مطرح شده در اخر پرسشنامه متوجه شدیم، در فرایند احداث بیش از 97% درصد از اماکن ورزشی استان از متخصصین تربیت بدنی و علوم ورزشی که اطلاعات مکفی در خصوص فرایند احداث و نگهداری این اماکن بر خوردار باشند مشاوره بعمل نیامده است در حالی که مطالعه منابع خارجی موجود در خصوص احداث اماکن ورزشی حاکی از اجبار موجود در انتخاب و معرفی متخصصین تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه متخصصین ساختمان و معماری می باشد بطوریکه در فرایند احداث اماکن ورزشی وجود متخصصین تربیت بدنی به اندازه وجو د مهندسین معماری حائز اهمیت می باشد و همکاری بسیار نزدیک این دو گروه متخصص لازمه اصلی انجام طرح های احداث اماکن ورزشی می باشد. لذا پیشنهاد می گردد متولیان ورزش کشور در خصوص احداث اماکن ورزشی با همراه نمودن یا اجباری کردن وجود متخصصین تربیت بدنی مجرب در امر احداث و نگهداری  اماکن ورزشی به همراه مهندسین ساختمان و معماری فرایند اخداث الماکن ورزشی را به بهترین و به صرفه ترین صورت ممکن انجام دهند. نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات اندرسون(1990)،رودشرد(2001)، قیامی راد و محرم زاده همخوانی دارد. ضمنا چک لیست طراحی شده در خصوص احداث اماکن ورزشی در همایش مربوطه توسط اقای دکتر مهرداد محرم زاده ارائه خواهد گردید.

منابع

1- قیامی راد،امیر و محرم زاده مهرداد(1385). " بررسی وضعیت فنی مهندسی اماکن ورزشی شهرستان ارومیه"طرح تحقیقی دانشگاه ارومیه،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه.

2- محرم زاده مهرداد(1382)."مدیریت سازمانهای ورزشی"انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه.

3- میلائی، محمد(1383). "سازمان و مدیریت در تربیت بدنی".نشریه اختر.

4. Anderson , lindafern, ((Ameta Analysis of the match . Non match)) the university of lowa-proguest DIA-A , 50/11, p;3420 (may2004).

5. Gerant gohn and kit Campbell indoor sports.second edition,(2001).

6. John, M.ivancevich Michael T .Mattson, sara . M , Freedman and James.s,  Phillips  ((The organizational sport management)) American  sport management journal. Vol.  45 . NO . 7. Fed (1990).

7. Parker, Jerold cade (( Sport and management)) :ProQuest – Dissertation  Abstracts – DIA – A51/10.P:3293 South Carolina state university (Apr 1991) .

8. Rod sheard, sports. Architecture, London and new york.(2001)

9. Sonkin , Sharon Ann ,  ((Management of sport organization )) the university of Taxas at Arlington-proguest.MAI 30/02, P:293 (2002 ).

 

کلمات کلیدی: انجام پایان نامه تربیت بدنی، همکاری پایان نامه تربیت بدنی، کارهای آماری پایان نامه تربیت بدنیمقالات ورزشی، دانلود مقالات ورزشی، مقاله مدیریت ورزشی، دانلود مدیریت ورزشی ، پرسشنامه مدیریت ورزشی ، مقاله فیزیولوژی ورزشی ، مقاله تغذیه ورزشی ، مقالات علم تمرین ، مقاله رفتار حرکتی ، دانلود های رفتار حرکتی ، مقاله بیومکانیک ورزشی ، مقاله آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ، دانلود مقاله آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ، پاورپوینت های مدیریت ورزشی ، پاورپوینت های فیزیولوژی ورزشی ، ، پاورپوینت های رفتار حرکتی، پاورپوینت های آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ، پاورپوینت های بیومکانیک ورزشی ، تاریخچه ورزش ها ، بانک سوال تربیت بدنی ، سوالات دکتری تربیت بدنی ، سوالات کارشناسی ارشد تربیت بدنی ، لیست نشریات علمی و پژوهشی تربیت بدنی Management of sports camps Keywords: end, physical education, physical education thesis work, statistical work of education thesis Bdnymqalat Sports, Sports downloading, sport management essay, download sports management, inventory management, sports articles sports physiology, sports nutrition articles, exercise Science articles, articles, motor behavior, motor behavior, download articles, sports biomechanics, pathology and correctional movements article Download article pathology and corrective action, sports management PowerPoint, PowerPoint exercise physiology, motor behavior PowerPoint, PowerPoint Pathology and corrective actions, PowerPoint Sport Biomechanics, Sports History, question Bank, physical education, physical education doctoral inquiries, questions, MA physical Education, physical Education, research and scientific publications list 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

در خبرنامه ما عضو شوید

دکتر حمید قاسمی

iranphe for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with iranphe.ir.